Identification of a metabolomic signature associated with feed efficiency in beef cattle

Ruminants play a great role in sustainable livestock since they transform pastures, silage, and crop residues into high-quality human food (. milk and beef). Animals with better ability to convert food into animal protein, measured as a trait called feed efficiency (FE), also produce less manure and greenhouse gas per kilogram of produced meat. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    17    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.