RNA-seq analysis of hepatic gene expression of common Pekin, Muscovy, mule and hinny ducks fed ad libitum or overfed

Duck species are known to have different susceptibility to fatty liver production in response to overfeeding. In order to better describe mechanisms involved in the development of hepatic steatosis and differences between species, transcriptome analyses were conducted on RNAs extracted from the livers of Pekin and Muscovy duck species and of their reciprocal hybrids. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
121    7    1    03-10-2022
2    3    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.