The transcriptome landscape of the carcinogenic treatment response in the blind mole rat: Insights into cancer resistance mechanisms

Spalax, the blind mole rat, developed an extraordinary cancer resistance during 40 million years of evolution in a subterranean, hypoxic, thus DNA damaging, habitat. In 50 years of Spalax research, no spontaneous cancer development has been observed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.