Transcriptomic de novo analysis of pitaya (Hylocereus polyrhizus) canker disease caused by Neoscytalidium dimidiatum

Canker disease caused by Neoscytalidium dimidiatum is the most serious disease that attacks the pitaya industry. One pathogenic fungus, referred to as ND8, was isolated from the wild-type red-fleshed pitaya (Hylocereus polyrhizus) of Hainan Province. In the early stages of this disease, stems show little spots and a loss of green color. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.