Analysis of Dendrobium huoshanense transcriptome unveils putative genes associated with active ingredients synthesis

Dendrobium huoshanense . Tang et . Cheng is a traditional Chinese herbal medicine with high medicinal value in China. Polysaccharides and alkaloids are its main active ingredients. To understand the difference of main active ingredients in different tissues, we determined the contents of polysaccharides and alkaloids in the roots, stems and leaves of D. huoshanense. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    9    1    25-09-2022
220    9    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.