Regulatory motifs found in the small heat shock protein (sHSP) gene family in tomato

In living organisms, small heat shock proteins (sHSPs) are triggered in response to stress situations. This family of proteins is large in plants and, in the case of tomato (Solanum lycopersicum), 33 genes have been identified, most of them related to heat stress response and to the ripening process. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.