CLAME: A new alignment-based binning algorithm allows the genomic description of a novel Xanthomonadaceae from the Colombian Andes

Hot spring bacteria have unique biological adaptations to survive the extreme conditions of these environments; these bacteria produce thermostable enzymes that can be used in biotechnological and industrial applications. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    1    25-09-2022
1    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.