A genome-scale metabolic model of potato late blight suggests a photosynthesis suppression mechanism

Phytophthora infestans is a plant pathogen that causes an important plant disease known as late blight in potato plants (Solanum tuberosum) and several other solanaceous hosts. This disease is the main factor affecting potato crop production worldwide. In spite of the importance of the disease, the molecular mechanisms underlying the compatibility between the pathogen and its hosts are still unknown. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.