Survival marker genes of colorectal cancer derived from consistent transcriptomic profiling

Identification of biomarkers associated with the prognosis of different cancer subtypes is critical to achieve better therapeutic assistance. In colorectal cancer (CRC) the discovery of stable and consistent survival markers remains a challenge due to the high heterogeneity of this class of tumors. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.