Structure, clustering and functional insights of repeats configurations in the upstream promoter region of the human coding genes

Repetitive DNA sequences (Repeats) are significant regions in the human genome that have a specific genomic distribution, structure, and several binding sites for genome architecture and function. In consequence, the possible configurations of Repeats in specific and dynamic regions like the gene promoters could define footprints for molecular mechanisms, pathways, and cell function beyond their density in the genome. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
230    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.