Comparative genomic analysis revealed rapid differentiation in the pathogenicityrelated gene repertoires between Pyricularia oryzae and Pyricularia penniseti isolated from a Pennisetum grass

A number of Pyricularia species are known to infect different grass species. In the case of Pyricularia oryzae (syn. Magnaporthe oryzae), distinct populations are known to be adapted to a wide variety of grass hosts, including rice, wheat and many other grasses. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    1    03-10-2022
101    2    1    03-10-2022
50    18    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.