Identification and characterisation of microRNAs and their target genes in phosphate-starved Nicotiana benthamiana by small RNA deep sequencing and 5’RACE analysis

Phosphorus is an important macronutrient that is severely lacking in soils. In plants, specific microRNAs (miRNAs) essential for nutrient management and the regulation of stress responses are responsible for the control of many phosphate starvation responses. Further understanding of conserved and species-specific microRNA species has potential implications for the development of crops tolerant to soils with low phosphate. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.