Comparative genomics of 84 Pectobacterium genomes reveals the variations related to a pathogenic lifestyle

Pectobacterium spp. are necrotrophic bacterial plant pathogens of the family Pectobacteriaceae, responsible for a wide spectrum of diseases of important crops and ornamental plants including soft rot, blackleg, and stem wilt. P. carotovorum is a genetically heterogeneous species consisting of three valid subspecies, P. carotovorum subsp. brasiliense (Pcb), P. carotovorum subsp. carotovorum (Pcc), and P. carotovorum subsp. odoriferum (Pco). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    74    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.