Comparative transcriptomics between high and low rubber producing Taraxacum koksaghyz R. plants

Taraxacum kok-saghyz R. (Tks) is a promising alternative species to Hevea brasiliensis for production of high quality natural rubber (NR). A comparative transcriptome analysis of plants with differential production of NR will contribute to elucidate which genes are involved in the synthesis, regulation and accumulation of this natural polymer and could help to develop Tks into a rubber crop. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.