Consensus map integration and QTL metaanalysis narrowed a locus for yield traits to 0.7 cM and refined a region for late leaf spot resistance traits to 0.38 cM on linkage group A05 in peanut (Arachis hypogaea L.)

Many large-effect quantitative trait loci (QTLs) for yield and disease resistance related traits have been identified in different mapping populations of peanut (Arachis hypogaea L.) under multiple environments. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    7    1    30-09-2022
109    3    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.