Genetic basis of heterosis for yield and yield components explored by QTL mapping across four genetic populations in upland cotton

Quantitative trait loci (QTL) mapping provides a powerful tool to unravel the genetic bases of cotton yield and its components, as well as their heterosis. In the present study, the genetic basis underlying inbreeding depression and heterosis for yield and yield components of upland cotton was investigated in recombinant inbred line (RIL), immortalized F2 (IF2), and two backcross (BCF1) populations based on a high-density SNP linkage map across four environments. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.