Chromosome map of the Siamese cobra: Did partial synteny of sex chromosomes in the amniote represent “a hypothetical ancestral super-sex chromosome” or random distribution

Unlike the chromosome constitution of most snakes (2n=36), the cobra karyotype shows a diploid chromosome number of 38 with a highly heterochromatic W chromosome and a large morphologically different chromosome 2. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.