Comparative genomic analysis of Parageobacillus thermoglucosidasius strains with distinct hydrogenogenic capacities

The facultatively anaerobic thermophile Parageobacillus thermoglucosidasius produces hydrogen gas (H2) by coupling CO oxidation to proton reduction in the water-gas shift (WGS) reaction via a carbon monoxide dehydrogenase–hydrogenase enzyme complex. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.