Proto-oncogenes in a eukaryotic unicellular organism play essential roles in plasmodial growth in host cells

The eukaryotic unicellular protist Plasmodiophora brassicae is an endocellular parasite of cruciferous plants. In host cortical cells, this protist develops a unicellular structure that is termed the plasmodium. The plasmodium is actually a multinucleated cell, which subsequently splits and forms resting spores. The mechanism for the growth of this endocellular parasite in host cell is unclear. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    2    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.