Perturbation of IIS/TOR signaling alters the landscape of sex-differential gene expression in Drosophila

The core functions of the insulin/insulin-like signaling and target of rapamycin (IIS/TOR) pathway are nutrient sensing, energy homeostasis, growth, and regulation of stress responses. This pathway is also known to interact directly and indirectly with the sex determination regulatory hierarchy. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.