Genetic variation of dynamic fiber elongation and developmental quantitative trait locus mapping of fiber length in upland cotton (Gossypium hirsutum L.)

In upland cotton (Gossypium hirsutum L.), genotypes with the same mature fiber length (FL) might possess different genes and exhibit differential expression of genes related to fiber elongation at different fiber developmental stages. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
225    3    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.