Characterization of the Esi3/RCI2/PMP3 gene family in the Triticeae

Members of the Early Salt Induced 3 (Esi3/RCI2/PMP3) gene family in plants have been shown to be induced in response to both biotic and abiotic stresses and to enhance stress tolerance in both transgenic plants and Saccharomyces cerevisiae. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    140    2    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.