Daphnia galeata responds to the exposure to an ichthyosporean gut parasite by down-regulation of immunity and lipid metabolism

Regulatory circuits of infection in the emerging experimental model system, water flea Daphnia and their microparasites, remain largely unknown. Here we provide the first molecular insights into the response of Daphnia galeata to its highly virulent and common parasite Caullerya mesnili, an ichthyosporean that infects the gut epithelium. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.