Comparative analysis of Faecalibacterium prausnitzii genomes shows a high level of genome plasticity and warrants separation into new species-level taxa

Faecalibacterium prausnitzii is a ubiquitous member of the human gut microbiome, constituting up to 15% of the total bacteria in the human gut. Substantial evidence connects decreased levels of F. prausnitzii with the onset and progression of certain forms of inflammatory bowel disease, which has been attributed to its antiinflammatory potential. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.