Transcriptomics reveal the molecular underpinnings of chemosensory proteins in Chlorops oryzae

Chemosensory proteins are a family of insect-specific chemical sensors that sense specific chemical cues and regulate insect behavior. Chemosensory proteins have been identified and analyzed in many insect species, such as Drosophila melanogaster, Bactrocera dorsalis and Calliphora stygia. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    1    30-09-2022
2    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.