Integrated microRNA and mRNA analysis in the pathogenic filamentous fungus Trichophyton rubrum

Trichophyton rubrum (T. rubrum) is an important model organism of dermatophytes, which are the most common fungal pathogens worldwide. Despite the severity and prevalence of the infection caused by these pathogens, current therapies are not sufficient. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
49    41    1    30-09-2022
15    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.