Differential responses of Lasiopodomys mandarinus and Lasiopodomys brandtii to chronic hypoxia: A cross-species brain transcriptome analysis

Subterranean rodents have evolved many features to adapt to their hypoxic environment. The brain is an organ that is particularly vulnerable to damage caused by exposure to hypoxic conditions. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.