BASILIScan: A tool for high-throughput analysis of intrinsic disorder patterns in homologous proteins

Intrinsic structural disorder is a common property of many proteins, especially in eukaryotic and virus proteomes. The tendency of some proteins or protein regions to exist in a disordered state usually precludes their structural characterisation and renders them especially difficult for experimental handling after recombinant expression. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
227    5    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.