Epigenetic modifications acetylation and deacetylation play important roles in juvenile hormone action

Epigenetic modifications including DNA methylation and post-translational modifications of histones are known to regulate gene expression. Antagonistic activities of histone acetyltransferases (HATs) and histone deacetylases (HDACs) mediate transcriptional reprogramming during insect development as shown in Drosophila melanogaster and other insects. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    1    30-09-2022
163    33    1    30-09-2022
1    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.