Avoidance of recognition sites of restriction-modification systems is a widespread but not universal antirestriction strategy of prokaryotic viruses

Restriction-modification (R-M) systems protect bacteria and archaea from attacks by bacteriophages and archaeal viruses. An R-M system specifically recognizes short sites in foreign DNA and cleaves it, while such sites in the host DNA are protected by methylation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.