Microsatellite development from genome skimming and transcriptome sequencing: Comparison of strategies and lessons from frog species

Even though microsatellite loci frequently have been isolated using recently developed next-generation sequencing (NGS) techniques, this task is still difficult because of the subsequent polymorphism screening requires a substantial amount of time. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.