Comparative Transcriptome Analysis between Fertile and CMS Flower Buds in Wucai (Brassica campestris L.)

Wucai (Brassica campestris L. ssp. chinensis var. rosularis Tsen) is a variant of nonheading Chinese cabbage (Brassica campestris L.), which is one of the major vegetables in China. Cytoplasmic male sterility (CMS) has been used for Wucai breeding in recent years. However, the underlying molecular mechanism of Wucai CMS remains unclear. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.