Transcriptome profile in bursa of Fabricius reveals potential mode for stress-influenced immune function in chicken stress model

The molecular mechanisms underlying stress-influenced immune function of chicken (Gallus Gallus) are not clear. The stress models can be established effectively by feeding chickens corticosterone (CORT) hormone. The bursa of Fabricius is a unique central immune organ of birds. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.