Screening of Streptococcus Suis serotype 2 resistance genes with GWAS and transcriptomic microarray analysis

Swine streptococcosis has caused great economic loss in the swine industry, and the major pathogen responsible for this disease is Streptococcus Suis serotype 2 (SS2). Disease resistance breeding is a fundamental way of resolving this problem. With the development of GWAS and transcriptomic microarray technology, we now have powerful research tools to identify SS2 resistance genes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.