Alignment-free genome comparison enables accurate geographic sourcing of white oak DNA

The application of genomic data and bioinformatics for the identification of restricted or illegally-sourced natural products is urgently needed. The taxonomic identity and geographic provenance of raw and processed materials have implications in sustainable-use commercial practices, and relevance to the enforcement of laws that regulate or restrict illegally harvested materials, such as timber. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.