RNA sequencing and anthocyanin synthesis-related genes expression analyses in white-fruited Vaccinium uliginosum

Vaccinium uliginosum (Ericaceae) is an important wild berry having high economic value. The whitefruited V. uliginosum variety found in the wild lacks anthocyanin and bears silvery white fruits. Hence, it is a good resource for investigating the mechanism of fruit color development. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.