Luận văn Thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp: Nghiên cứu tình trạng quần thể Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis, Dao 1970) tại khu rừng xã Đồng Hóa và Thạch Hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định được tổ chức xã hội quần thể Voọc hà tĩnh. Xác định phân bố và nơi ngủ loài Voọc hà tĩnh. Xác định được mật độ loài Voọc hà tĩnh tại khu vực nghiên cứu. Xác định được các mối đe dọa đến loài và sinh cảnh. Đề xuất được một số giải pháp quản lý nhằm bảo tồn và phát triển quần thể Voọc hà tĩnh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - THÀO A TUNG NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG QUẦN THỂ VOỌC HÀ TĨNH Trachypithecus hatinhensis Dao 1970 TẠI KHU RỪNG XÃ ĐỒNG HÓA VÀ THẠCH HÓA HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Hà Nội 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP THÀO A TUNG NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG QUẦN THỂ VOỌC HÀ TĨNH Trachypithecus hatinhensis Dao 1970 TẠI KHU RỪNG XÃ ĐỒNG HÓA VÀ THẠCH HÓA HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng Mã số 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . ĐỒNG THANH HẢI Hà Nội 2018 Nguồn Thào A Tung Ghi chú Các hình ảnh sử dụng trong luận văn đều đƣợc chụp bởi tác giả ngoại trừ một số hình khác đã đƣợc trích dẫn rõ ràng. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các kết quả số liệu thông tin nêu trong Luận văn là trung thực khách quan phản ánh đúng tình hình thực tiễn tại xã Đồng Hóa và Thạch Hóa tỉnh Quảng Bình và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. . Ngày tháng 5 năm 2018 HỌC VIÊN Thào A Tung ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo cô giáo các tổ chức cá nhân. Qua đây cho tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cơ quan tổ chức và cá nhân Ban giám hiệu Phòng Đào tạo sau đại học và toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trƣờng đã giúp đỡ tôi hoàn thành khoá đào tạo. Xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Đồng Thanh Hải ngƣời hƣớng dẫn khoa học tận tình và chu đáo trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin bày tỏ lòng biết ơn đối với . Vũ Tiến Thịnh TS. Nguyễn Hải Hà Trƣờng đại học Lâm nghiệp TS. Nguyễn Vĩnh Thanh Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên về những giúp đỡ và hỗ trợ trong quá trình điều tra. Quỹ Môi trƣờng Thiên nhiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.