Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và phân bố các loài thực vật Hạt trần (Gymnospermae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn- Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá được thành phần loài thực vật thuộc ngành Hạt trần tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, Quảng Ninh. Xây dựng được cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái học, hiện trạng bảo tồn, bản đồ phân bố của các loài cây thuộc ngành Hạt trần tại khu vực nghiên cứu. Đề xuất được các giải pháp bảo tồn và phát triển các loài thuộc ngành Hạt trần hiện có tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - TRẦN TRỊNH PHI HÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ PHÂN BỐ CÁC LOÀI THỰC VẬT HẠT TRẦN Gymnospermae KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN-KỲ THƢỢNG TỈNH QUẢNG NINH. CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ SỐ 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. HOÀNG VĂN SÂM Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan bản luận văn này do chính tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của . Hoàng Văn Sâm. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa hề được công bố và sử dụng. Các thông tin trích dẫn trong luận văn này được ghi rõ nguồn gốc. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hà Nội t n 2 năm 20 8 Tác giả Trần Trịnh Phi Hùng ii LỜI CẢM ƠN Đề tài được hoàn thành là kết quả của sự nỗ lực học tập của bản thân cùng với sự giúp đỡ của các thầy hướng dẫn khoa học các quý thầy cô giáo Trường Đại học Lâm Nghiệp các nhà khoa học và đồng nghiệp lãnh đạo cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng và đặc biệt là sự hướng dẫn của thầy . Hoàng Văn Sâm. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy . Hoàng Văn Sâm đồng thời tôi cũng xin gửi tới ban lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và toàn thể cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng tỉnh Quảng Ninh lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất. Đã tạo mọi điều điều kiện giúp đỡ trong quá trình thu thập số liệu và cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện đề tài. Do thời gian có hạn năng lực bản thân còn hạn chế nên bản luận văn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp bổ sung từ phía các thầy giáo cô giáo và bạn bè đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin c ân t àn cảm ơn Hà Nội tháng 12 năm 20 8 Học viên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . 1 LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC BẢNG . vii DANH MỤC HÌNH . viii ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 3 1. . Tìn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    83    1    25-09-2022
9    5    1    25-09-2022
50    21    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.