Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Đánh giá hiện trạng quần thể loài chà vá chân nâu Pygathrix nemaeus (Linnaeus, 1771) tại khu vực đề xuất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Động Châu - Khe Nƣớc Trong, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định hiện trạng quần thể Chà vá chân nâu tại khu vực Động Châu - Khe Nước Trong. Xác định các mối đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của loài trong khu vực nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp bảo tồn. | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRẦN ĐẶNG HIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ LOÀI CHÀ VÁ CHÂN NÂU Pygathrix nemaeus Linnaeus 1771 TẠI KHU VỰC ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỘNG CHÂU KHE NƢỚC TRONG TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng Mã số 60 62 02 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. VŨ TIẾN THỊNH Hà Nội năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng. Kết quả nêu trong luận văn là trung thực khách quan và chƣa có ai công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác. Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tác giả Trần Đặng Hiếu ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo cô giáo các tổ chức cá nhân. Qua đây cho tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cơ quan tổ chức và cá nhân Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp bảo tồn tại chỗ chuyển chỗ một số loài nguy cấp quý hiếm đặc hữu ở Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Chƣơng trình KHCN Khoa học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu Quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng giai đoạn 2016 2020 mã số 16-20 đã hỗ trợ cho tôi thực hiện nghiên cứu này. Ban giám hiệu Phòng Đào tạo sau đại học và toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trƣờng đã giúp đỡ tôi hoàn thành khoá đào tạo. Xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Vũ Tiến Thịnh ngƣời hƣớng dẫn khoa học tận tình và chu đáo trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Lê Trọng Trải và bà Phạm Tuấn Anh Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã tài trợ kinh phí cung cấp các thiết bị hỗ trợ vô cùng hữu ích phục vụ cho nghiên cứu cũng nhƣ đóng góp những ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện nghiên cứu này. Xin chân thành cảm ơn TS. Đặng Ngọc Cần đã hỗ trợ và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.