Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu đặc điểm hệ thực vật tại rừng phòng hộ Phu Phạ, tỉnh Hua Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá được các đặc trưng của hệ thực vật tại Khu vực nghiên cứu. Đề xuất được giải pháp quản lý tài nguyên thực vật tại Rừng phòng hộ Phu Phạ, huyện Sôp Bau, tỉnh Hua Phăn, nước CHDCND Lào. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP PHOUVISIT SENGPHATHAM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HỆ THỰC VẬT TẠI RỪNG PHÒNG HỘ PHU PHẠ TỈNH HUA PHĂN NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CHUYÊN NGHÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ SỐ 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VƢƠNG DUY HƢNG Hà Nội 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoàn bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu kết quả trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Hà nội ngày . Tháng . Năm 2019 Tác giả Phouvisit SENGPHATHAM LỜI CÁM ƠN Trong thời gian học tập và thực hiện làm luận văn tốt nghiệp trong chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng tại trƣờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tôi luôn nhận đƣợc sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình quý báu của các thầy cô giáo gia đình đồng nghiệp và bạn bè. Nhân dịp hoàn thành bản Luận văn tốt nghiệp tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các tổ chức và cá nhân dƣới đây Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu cán bộ quản lý và các thầy cô giáo trƣờng Đại học Lâm nghiệp đã ủng hộ giúp đỡ và truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt 2 năm học qua. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy TS. Vƣơng Duy Hƣng giáo viên hƣớng dẫn tôi định hƣớng nghiên cứu và tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thiện bản Luận văn này. Tôi xin cảm ơn chính quyền nhân địa phƣơng sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hua Phăn Ủy ban Nhân dân huyện Sốp Bâu Phòng Nông lâm nghiệp huyện Sốp Bâu tỉnh Hua Phăn nƣớc CHDCND Lào đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi thu thập số liệu ngoại nghiệp. Tôi xin cảm ơn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam các bạn bè đồng du học đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian từ khi tôi chuẩn bị đến Việt Nam và ở Việt Nam. Xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào đã tạo điều kiện cho tôi đƣợc học tập rèn luyện ở Việt Nam. Tôi mong sự hợp tác của hai quốc gia ngày càng bền chặt thắm thiết ổn định và lâu dài. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong suốt quá trình thực hiện luận văn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.