Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu kết hợp ảnh vệ tinh quang học sentinel-2 và dữ liệu radar sentinel-1 xác định trữ lượng rừng tại vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là kết quả nghiên cứu cung cấp thêm cơ sở khoa học về việc ứng dụng tư liệu ảnh Radar để xác định được trữ lượng rừng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng bản đồ hiện trạng rừng ở Việt Nam nói chung và Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk nói riêng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HÀ KHÁNH CHÂU NGHIÊN CỨU KẾT HỢP ẢNH VỆ TINH QUANG HỌC SENTINEL-2 VÀ RADAR SENTINEL-1 TRONG XÁC ĐỊNH TRỮ LƢỢNG RỪNG TẠI VƢỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN TỈNH ĐẮK LẮK CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ SỐ 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . NGUYỄN HẢI HOÀ Hà Nội 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình do tôi thực hiện những số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa có ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tác giả Hà Khánh Châu ii LỜI CẢM ƠN Luận văn Nghiên cứu kết hợp ảnh vệ tinh quang học sentinel-2 và dữ liệu radar sentinel-1 xác định trữ lượng rừng tại vườn quốc gia Yok Đôn tỉnh Đắk Lắk đƣợc hoàn thành theo chƣơng trình đào tạo Thạc sỹ khóa 2017 - 2019 của trƣờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tác giả đã nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Khoa đào tạo sau đại học Các thầy giáo cô giáo Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Các anh chị em bạn bè đồng nghiệp. Nhân dịp này tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trƣớc sự quan tâm và giúp đỡ quý báu đó. Xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến . Nguyễn Hải Hòa đã tận tình hƣớng dẫn và chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Mặc dù đã hết sức cố gắng và nỗ lực nhƣng kinh nghiệm nghiên cứu chƣa nhiều đặc biệt là hạn chế về mặt thời gian trong quá trình nghiên cứu nên luận văn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận đƣợc sự góp ý của các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp để cho luận văn đƣợc hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn Hà Nội 24 tháng 05 năm 2019 Học viên Hà Khánh Châu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC BẢNG . v DANH MỤC HÌNH CÁC BIỂU ĐỒ .vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 3 . Nghiên cứu về ảnh vệ tinh trong theo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    70    1    25-09-2022
15    5    1    25-09-2022
103    17    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.