Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu bảo tồn loài Xá Xị (Cinnamomum parthenoxylon(Jack) Meisn)tại khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định được tình hình phân bố tự nhiên của Xá xị tại khu BTTN Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Xác định được một số đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của Xá xị tại khu vực nghiên cứu. Đề xuất được biện pháp bảo tồn cho loài Xá xị. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP DOÃN MAI PHƢƠNG NGHIÊN CỨU BẢO TỒN LOÀI XÁ XỊ CINNAMOMUM PARTHENOXYLON JACK MEISN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN TỈNH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ SỐ 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . HOÀNG VĂN SÂM Hà Nội 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác các số liệu tài liệu được sử dụng đã trích dẫn đầy đủ. Nếu nội dung nghiên cứu của tôi trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã công bố tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ kết luận đánh giá luận văn của Hội đồng khoa học. Hà Nội ngàythángnăm 2019 Ngƣời cam đoan Doãn Mai Phương ii LỜI CẢM ƠN Để có được những kiến thức cơ bản về chuyên ngành đã học và các số liệu cũng như tài liệu tham khảo nhằm hoàn thành công trình nghiên cứu này. Em trân trọng xin được gửi lời cảm ơn tới. - Thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam - Các Thầy cô giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Em xin được trân trọng cảm ơn. - Hoàng Văn Sâm Giảng viên TrườngĐại học Lâm nghiệp Việt Nam thầy đã rất tận tâm hướng dẫn em hoàn thành luận văn này. Em xin được chân thành cảm ơn. - Ban Giám đốc cùng toàn thể CBVC trong Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - Các anh chị trong Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Liên - Các anh chị trong Tổ bảo bảo vệ rừng Xuân Liên. Đã tạo điều kiện tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong việc đi thực địa thu thập số liệu để hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội ngàythángnăm 2019 Học viên Doãn Mai Phương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT . v DANH MỤC CÁC BẢNG . vi DANH MỤC CÁC HÌNH . vii ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 3 . Trên thế giới . 3 . Tình hình nghiên cứu trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    21    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.