Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu thành phần loài và xác định hàm lượng chất 20- Hydroxyecdysone (20E) của các loài cây thuộc họ Cúc (Asteraceae) tại VQG Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định được thành phần loài cây thuộc họ Cúc tại khu vực nghiên cứu. Xác định được hàm lượng hợp chất 20-Hydroxyecdysone (20E) có trong các loài cây họ Cúc tại khu vực nghiên cứu. Đề xuất biện pháp bảo tồn và kỹ thuật gây trồng một số loài thực vật họ Cúc tại khu vực nghiên cứu. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ĐẶNG NGỌC HUYỀN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CHẤT 20-HYDROXYECDYSONE 20E CỦA CÁC LOÀI CÂY THUỘC HỌ CÚC ASTERACEAE TẠI VQG TAM ĐẢO TỈNH VĨNH PHÚC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ NGÀNH 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHÙNG THỊ TUYẾN Hà Nội 2019 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Nếu nội dung nghiên cứu của tôi trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã công bố tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ kết luận đánh giá luận văn của Hội đồng khoa học. Hà Nội ngày. tháng .năm 2019 Ngƣời cam đoan Đặng Ngọc Huyền ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn chỉ bảo tận tình của giáo viên hƣớng dẫn TS. Phùng Thị Tuyến. Xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô. Tôi xin đƣợc cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình quý báu trong quá trình phân tích mẫu của TS. Lê Xuân Đắc và TS. Vũ Thị Loan Cán bộ nghiên cứu Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga . Qua đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Khoa Sau đại học các thầy cô giáo Trƣờng Đại học Lâm Nghiệp các cán bộ Vƣờn Quốc gia Tam Đảo cùng gia đình bạn bè đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Hà Nội ngày. tháng .năm 2019 Tác giả Đặng Ngọc Huyền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ .vi MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 . Tổng quan về họ Cúc Asteraceae . 4 . Nghiên cứu về thành phần loài và dạng sống . 6 . Đa dạng cấu trúc và chức năng của ecdysteroid ở thực vật . 8 . Phân bố PEs trong thực vật . 10 . Các tác dụng sinh học của PEs thực vật . 11 . Đa dạng các loài thực vật có chứa PEs trên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    1    04-10-2022
24    19    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.