Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất một số giải pháp quản lý côn trùng bộ Cánh cứng (Coleoptera) tại khu vực đề xuất thành lập khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định được thành phần, phân bố của côn trùng bộ Cánh cứng tại khu vực đề xuất thành lập khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Xác định được đặc điểm hình thái của một số loài côn trùng bộ Cánh cứng tại khu vực đề xuất thành lập khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất được các giải pháp quản lý và bảo tồn các loài côn trùng Cánh cứng tại khu vực đề xuất thành lập khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP PHAN VĂN CHỨC NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔN TRÙNG CÁNH CỨNG Coleoptera TẠI KHU VỰC ĐỀ XUẤT KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN ĐỘNG CHÂU - KHE NƢỚC TRONG HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ NGÀNH 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. HOÀNG THỊ HẰNG Hà Nội 2019 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Nếu nội dung nghiên cứu của tôi trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã công bố tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ kết luận đánh giá luận văn của Hội động khoa học. Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2019 Ngƣời cam đoan Phan Văn Chức ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực hiện đề tài tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình sự đóng góp quý báu của nhiều cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến TS. Hoàng Thị Hằng là người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo Sau Đại học Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường Trường Đại học Lâm nghiệp tập thể giảng viên và cán bộ trong Khoa đã giúp đỡ tôi hoàn thành quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phòng Thống kê huyện Lệ Thủy Lãnh đạo và cán bộ Trạm bảo vệ rừng số 1 2 3 5 của Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu Chốt liên ngành Cầu Khỉ đã tạo kiện cho tôi thu thập số liệu những thông tin cần thiết để thực hiện nghiên cứu đề tài này. Cảm ơn gia đình các anh chị bạn bè đồng nghiệp đã cổ vũ và động viên giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu học tập

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    11    1    28-09-2022
155    7    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.