Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Nghệ thuật chạm khắc đình Liên Hiệp ứng dụng vào bài tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật

Đề tài nghiên cứu này có thể phần nào đưa được những giá trị nghệ thuật của chạm khắc đình Liên Hiệp vào bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật. Đây cũng là nguồn cung cấp thêm tài liệu trong bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NGUYỄN THÚY HÀ NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC ĐÌNH LIÊN HIỆP ỨNG DỤNG VÀO BÀI TẬP NGHIÊN CỨU VỐN CỔ DÂN TỘC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM MỸ THUẬT LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT Khóa 1 2015 - 2017 Hà Nội 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NGUYỄN THÚY HÀ NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC ĐÌNH LIÊN HIỆP ỨNG DỤNG VÀO BÀI TẬP NGHIÊN CỨU VỐN CỔ DÂN TỘC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM MỸ THUẬT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật Mã số NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. Trần Đình Tuấn Hà Nội 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của bản thân. Các tài liệu trích dẫn trình bày trong luận văn là trung thực rõ ràng có nguồn gốc cụ thể. Kết quả nghiên cứu trong luận văn chƣa từng đƣợc công bố tại bất kỳ một công trình khoa học nào khác. Hà Nội ngày tháng năm 2018 HỌC VIÊN Đã ký Nguyễn Thúy Hà DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1 ĐHSP Đại học Sƣ phạm 2 ĐHSPNTTW Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung Ƣơng 3 GV Giảng viên 4 MTCS Mỹ thuật Cơ sở 5 SPMT Sƣ phạm Mỹ thuật 6 SV Sinh viên 7 TTCB Trang trí cơ bản MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 7 . Một số khái niệm liên quan đến đề tài . 7 . Vốn cổ . 7 . Đình làng . 9 . Chạm khắc . 10 . Dạy học . 14 . Nghệ thuật chạm khắc đình Liên Hiệp. 16 . Khái quát về Đình làng . 16 . Khái quát về đình Liên Hiệp . 20 . Một số đề tài trong chạm khắc đình làng Liên Hiệp . 22 . Giá trị nghệ thuật của đình Liên Hiệp . 25 Tiểu kết . 33 Chƣơng 2 NGHỆ THUẬT CỦA CHẠM KHẮC ĐÌNH LIÊN HIỆP ỨNG DỤNG VÀO DẠY HỌC BÀI TẬP NGHIÊN CỨU VỐN CỔ DÂN TỘC . 35 . Khái quát về trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. . 35 . Nghiên cứu vốn cổ dân tộc trong chƣơng trình dạy học ngành Sƣ phạm Mỹ thuật trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. 36 . Chƣơng trình bộ môn trang trí cơ bản 1. 36 . Nội dung dạy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    9    1    30-09-2022
48    77    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.