Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Dạy học môn Hình họa cho học sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng DH môn Hình họa cho HS trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên, đề tài đề xuất một số biện pháp DH môn Hình họa cho HS của nhà trường một cách hợp lý, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học nói riêng và chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NGiảng da PHẠM HUY HƢỜNG DẠY HỌC MÔN HÌNH HỌA CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MĨ THUẬT Khóa 1 2015 - 2017 Hà Nội 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG PHẠM HUY HƢỜNG DẠY HỌC MÔN HÌNH HỌA CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật Mã số Ngƣời hƣớng dẫn TS. Phạm Minh Phong Hà Nội 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dƣới sự hƣớng dẫn của ngƣời hƣớng dẫn khoa học. Kết quả thu đƣợc của luận văn là hoàn toàn khách quan trung thực. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này chƣa từng đƣợc công bố ở bất kì công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Hà Nội ngày 10 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đã ký Phạm Huy Hƣờng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán bộ quản lí DH Dạy học GV Giáo viên HS Học sinh Nxb Nhà xuất bản PPDH Phƣơng pháp dạy học VHNT amp DL Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch DANH MỤC BẢNG Bảng Thời lƣợng giảng dạy các môn Hình họa . 19 Bảng Nội dung chi tiết học phần Hình họa . 19 Bảng Nội dung chi tiết học phần vẽ Hình họa màu . 24 Bảng . Nhận thức của CBQL GV về tầm quan trọng của DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT amp DL . 32 Bảng . Mức độ thực hiện mục tiêu day học môn Hình họacho HS trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên . 33 Bảng . Mức độ thực hiện nội dung day học môn Hình họacho HS trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên . 34 Bảng . Mức độ thực hiện các phƣơng pháp day học môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên . 35 Bảng . Mức độ đáp ứng của phƣơng tiện phục vụ day học môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT amp amp DL Hƣng Yên . 36 Bảng . HS trong quá trình DH môn Hình họa. 38 Bảng . Đánh giá về thực

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    8    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.