Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Hoa văn trang trí trang phục người Cơtu trong dạy học mĩ thuật tại trường Đại học Quảng Nam

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu sâu hơn, làm sáng tỏ thêm lịch sử hình thành và phát triển, giá trị nghệ thuật, phong cách sáng tạo của từng mô típ hoa văn trang trí trong nghệ thuật tạo hình của người Cơtu. Mời các bận cùng tham khảo nội cung chi tiết. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG PH N TH NH ĐẠM HO VĂN TR NG TRÍ TR NG PHỤC NGƢỜI CƠTU TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG N M LUẬN VĂN THẠC SĨ L LUẬN V PHƢƠNG PH P DẠY HỌC M N MĨ THUẬT Khóa 2015 - 2017 Hà Nội 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG PHAN TH NH ĐẠM HO VĂN TR NG TRÍ TR NG PHỤC NGƢỜI CƠTU TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG N M LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Mỹ thuật và Phƣơng pháp dạy học ộ n Mĩ thuật Mã số 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng d n h a học PGS TS Tr n Đ nh Tu n Hà Nội 2018 LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nếu có điều gì trái với lời cam đoan tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hà Nội ngày tháng 01 năm 2018 Tác giả Đã ý Phan Thanh Đạ D NH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGD amp ĐT Bộ Giáo Dục và Đào tạo CĐ Cao đẳng CTSV Công tác Sinh viên ĐHQN Đại h c Quảng Nam ĐVHT Đơn vị h c trình GV Giảng viên HĐND Hội đ ng nhân dân KLTN hoá luận tốt nghiệp LT thuyết NCKH Nghiên cứu khoa h c Nxb Nhà xuất bản QĐ Quyết định QHQT Quan hệ quốc tế SGK Sách giáo khoa SPMT Sư phạm m thuật SV Sinh viên TC T n chỉ TH Thực hành TH-MN Ti u h c - ầm non Tr Trang TS Tiến s UBND U ban nhân dân VD V dụ VLVH V a làm v a h c MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 C SỞ U N VỀ HO V N TR NG TR TR NG PHỤC NG I C TU VÀ HÁI QUÁT VỀ DẠ H C N TR NG TR TẠI TR NG ĐẠI H C QUẢNG N . 9 . hái niệm hoa văn hoa văn trang tr trang phục Cơtu . 9 . hái niệm hoa văn . 9 . Hoa văn trang tr trang phục Cơtu. 9 . Thủ pháp tạo hình hoa văn . 14 . Các mô t p hoa văn trang tr trang phục người Cơtu . 17 . Hoa văn phản ánh về thế giới quan . 17 . Hoa văn về thực vật. 18 . Hoa văn về động vật. 20 . Hoa văn phản ánh về con người . 21 . Hoa văn đ vật . 22 . hái quát về dạy h c môn trang tr tại trường Đại h c Quảng Nam. 25 . hái quát về nhà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.