Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Giá trị thẩm mỹ của tranh dân gian Hàng Trống trong dạy học mỹ thuật tại Trường trung học cơ sở Sơn Tây

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về những giá trị nghệ thuật của tranh dân gian Hàng Trống và đưa vào dạy học trong chương trình mỹ thuật THCS, qua các phân môn thường thức mỹ thuật, môn trang trí và môn vẽ tranh theo đề tài, nhằm nâng cao hiệu quả của giáo dục thẩm mỹ tại Trường THCS Sơn Tây. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG PHÙNG THU LOAN GIÁ TRỊ THẨM MỸ CỦA TRANH DÂN GIAN HÀNG TRỐNG TRONG DẠY HỌC MỸ THUẬT TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT Khóa 1 2015 - 2017 Hà Nội 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG PHÙNG THU LOAN GIÁ TRỊ THẨM MỸ CỦA TRANH DÂN GIAN HÀNG TRỐNG TRONG DẠY HỌC MỸ THUẬT TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn mỹ thuật Mã số 60140111 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Gia Lê Hà Nội 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực và chƣa có công bố trong công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan của mình. Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2017 Học viên Đã ký Phùng Thu Loan DANH M C NH NG CH VIẾT TẮT GD amp ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giáo viên PGS Phó giáo sƣ SPNTTW Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng TNCS Thanh niên cộng sản THCS Trung học cơ sở Tp Thành phố tr. trang TS Tiến sĩ UBND Ủy ban Nhân dân Nxb Nhà xuất bản TCN Trƣớc công nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 . 7 ỘT S VẤN ĐỀ U N VỀ GIÁO DỤC T Ẩ . 7 VÀ GIÁ TRỊ NGHỆ THU T CỦA TRANH DÂN GIAN ÀNG TR NG . 7 . Thẩm m vai tr của giáo dục thẩm m . 7 1 1 1 hái ni m th m m . 7 112 it giáo th m m . 9 1 1 3 Giáo t ong lĩnh vực m thuật . 11 . Khái quát về tranh dân gian àng Trống . 12 . Sự hình thành phát t iển và giá t ị c t nh ân gi n Hàng T ống . 12 . Giá t ị th m m t ong t nh ân gi n Hàng T ống. 14 Tiểu kết hương 1 . 32 Chƣơng 2 . 33 GIÁO DỤC THẨM M TRONG DẠY HỌC TRAN DÂN GIAN ÀNG TR NG TẠI TRƢỜNG T CS SƠN TÂY . 33 . Đ c đi m tâm l của học sinh T CS và hoạt động giáo dục thẩm m cho học sinh T CS ở trƣờng T CS Sơn Tây . 33 211 iểm tâm l h inh TH . 33 2 1 2 T ư ng TH ơn Tây và ịnh hướng giáo c th m m . 36 . Tranh dân gian trong giáo dục thẩm m ở bậc phổ thông . 40 221

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    8    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.