Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Dạy học môn mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực của người học tại Trường trung học cơ sở Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn sử dụng các PPDH tại trường THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chúng tôi đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng PPDH môn MT theo định hướng PTNL của người học góp phần phát huy khả năng tư duy sáng tạo cho HS. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG PHẠM TRẦN HUY NỮ DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƢỜI HỌC TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHÂN CHÍNH QUẬN THANH XUÂN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MĨ THUẬT KHÓA I 2015 - 2017 Hà Nội 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG PHẠM TRẦN HUY NỮ DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƢỜI HỌC TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHÂN CHÍNH QUẬN THANH XUÂN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật Mã số NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . Nguyễn Thu Tuấn Hà Nội 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học này hoàn toàn là của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài này của tôi là trung thực khách quan không sao chép hoặc trùng lặp với bất cứ công trình khoa học nào đã công bố. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan trên đây của mình. Hà Nội ngày tháng năm 2017 Tác giả Đã ký Phạm Trần Huy Nữ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƢỜI HỌC . 10 . Cơ sở lý luận của dạy học Mĩ thuật theo định hƣớng phát triển năng lực của ngƣời học . 10 . Các khái niệm công cụ . 10 . Đặc trƣng dạy học môn Mĩ thuật ở trƣờng Trung học cơ sở . 12 . Năng lực đặc thù cần hình thành và phát triển cho học sinh Trung học cơ sở thông qua môn Mĩ thuật . 16 . Dạy học Mĩ thuật phát triển các năng lực cho học sinh . 18 . Cơ sở thực tiễn của dạy học Mĩ thuật theo định hƣớng phát triển năng lực ngƣời học tại trƣờng THCS Nhân Chính quận Thanh Xuân Hà Nội . 21 . Khái quát về khảo sát thực trạng . 21 . Đánh giá thực trạng và nguyên nhân . 24 Tiểu kết chƣơng 1. 25 Chƣơng 2 BIỆN PHÁP DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƢỜI HỌC VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM . 27 . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.