Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật: Hoa văn dân tộc Mông Nghệ An trong dạy học môn Trang trí ở trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ kiến thức căn bản về giá trị thẩm mĩ cũng như họa tiết của dân tộc để ứng dụng vào dạy học môn Trang trí ở trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG LÊ ANH TUẤN HOA VĂN DÂN TỘC MÔNG NGHỆ AN TRONG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT Khóa 1 2015 - 2017 Hà Nội 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG LÊ ANH TUẤN HOA VĂN DÂN TỘC MÔNG NGHỆ AN TRONG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT Khóa 1 2015 - 2017 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. Phạm Minh Phong Hà Nội 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi các kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận văn là trung thực khách quan và chƣa từng dùng để bảo vệ ở bất kỳ học vị nào. Các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đƣợc ghi rõ nguồn gốc. Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Đã ký Lê Anh Tuấn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐSP Cao đẳng Sƣ phạm ĐDDH Đồ dùng dạy học ĐVHT Đơn vị học trình NCKH Nghiên cứu khoa học Nxb Nhà xuất bản PGS Phó giáo sƣ QĐ Quyết định Tr Trang TS Tiến sĩ VD Ví dụ MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG . 7 . Một số khái niệm . 7 . Khái niệm về phƣơng pháp dạy - học . 7 . Trang trí . 9 . Màu sắc và hoa văn trang trí . 12 . Giới thiệu về dân tộc Mông ở miền núi Nghệ An và nghệ thuât trang trí trên trang phục . 13 . Dân tộc Mông ở miền núi Nghệ An . 15 . Nghệ thuât trang trí trên trang phục dân tộc Mông ở Nghệ An . 15 . Giá trị nghệ thuật . 18 . Một số phƣơng pháp dạy học tích cực nói chung và phƣơng pháp dạy học Mĩ thuật nói riêng . 24 . Phƣơng pháp dạy học tích cực . 24 . Phƣơng pháp dạy học áp dụng trong bộ môn Mĩ thuật và phân môn Trang trí . 27 . Thực trạng dạy học và điều chỉnh sắp xếp nội dung học phần Trang trí tại Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nghệ An . 31 . Vài nét về Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nghệ An . 31 . Thực trạng dạy học môn vẽ Trang trí tại trƣờng Cao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.